2015-07-28

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Ośrodka Pomocy Społecznej są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r poz.267 oraz przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

 

Termin załatwienia sprawy biegnie od dnia złożenia ( wpływu ) podania (wniosku) do GOPS. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

 

W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia sprawy potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, sprawa jest rozpatrzona nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (termin ten ulega automatycznie przesunięciu z przyczyn niezależnych od GOPS, w przypadku np. braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć; opóźnień innych organów, działania sił przyrody ).