Ogłoszenie o pracę

Rodzaj pracy
księgowość  
Stanowisko
główny księgowy  
E-mail
sekretariat@gops-stegna.pl  
Telefon
55 2478286  
Fax
 
Data składania
2015-08-03  
Data wygaśnięcia
2015-08-18  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Stegna
Miasto
Stegna  
Ulica
ul. Wojska Polskiego  
Numer budynku
12  

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STEGNIE
OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO

– GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami )

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

1.   Wymagania konieczne:

- wykształcenie:

a) wyższe studia magisterskie ekonomiczne, ekonomiczne wyższe studia      zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
            -    trzyletni staż pracy w księgowości, w tym dwa lata stażu w jednostkach sektora finansów publicznych

b)  średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
            -   sześcioletni staż pracy w księgowości, w tym cztery lata stażu w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

2.   Zakres obowiązków:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji     środkami pieniężnymi,

b) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i        sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) sporządzanie planów i sprawozdań jednostki budżetowej,

d)  dokonywanie wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych ,
-kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

3.   Wymagania dodatkowe:

-  znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

- znajomość przepisów ustawy  o rachunkowości i ustawy o  finansach publicznych,

-   znajomość przepisów samorządowych,

-   znajomość przepisów podatkowo – płacowych,

-   znajomość przepisów ZUS,

-  znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych i płacowych,

-  znajomość programu PŁATNIK, GRAVIS,

-  znajomość zagadnień Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,

- obsługa programów MS WORD, MS EXEL na poziomie zaawansowanym.

 

4. Do konkursu może przystąpić kandydat/ka spełniający następujące warunki:

-  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

-  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-  nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno – skarbowe.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-  CV, życiorys i list motywacyjny,

-  kopia dyplomu ukończenia szkoły,

-  inne dokumenty poświadczające kwalifikacje,

-  zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,

-  oświadczenie o niekaralności,

-  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać do dnia 03 sierpnia 2015r. do godz. 1200
pod adresem:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE
82-103  Stegna  ul. Wojska Polskiego 12
Sekretariat
z dopiskiem:  Konkurs na stanowisko  „Główny Księgowy”

 

6.  Inne informacje:

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje pod nr  55-247-82-86

Informację o zakwalifikowaniu się do następnego etapu można uzyskać pod
tel. 55 247 82 86

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na dzień  04.08.2015– godz. 1200

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/stegna/gmina_stegna) oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  GOPS w Stegnie przy  ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami))

Dodatkowe informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż  6%;


 

Stegna, dnia  4.08.2015r.r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury  naboru na ww stanowisko została wybrana Pani  Elżbieta  Wojdak

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W wyniku selekcji wstępnej Komisja Rekrutacyjna ustaliła, że Pani  Elżbieta Wojdak posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę na w/w stanowisko.

Pomyślnie przeszła selekcję wstępną i uzyskała najwyższą liczbę punktów w rozmowie kwalifikacyjnej. Ponadto ma doświadczenie  zawodowe tj. praca  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd ul. Morska 1 na stanowisku księgowej.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
mgr Lucyna Gręda

Załączniki

  Opis stanowiska pra...wego 2015.pdf 47,05 KB (pdf) szczegóły pobierz